Oбщие условия

ÜLDTINGIMUSED

1. Üldtingimuste eesmärk ja nendega nõustumine.

Biokarma veebisait (edaspidi «Sait») on e-kaubanduse veebileht, mis on juurdepääsetav interneti teel aadressil www.biokarma.eu. Sellele võrgustikule on ligipääs kõigil kasutajatel (edaspidi «Kasutaja»).

Veebisaiti haldab Taste Invest OÜ (edaspidi Taste) reg. No. 14436764 E-posti aadress: info@biokarma.eu ja tel: 53038332.
Sait võimaldab Kasutajal vabalt navigeerida Saidi erinevatel lehekülgedel, ilma et see eeldaks tellimuse tegemist. Sait võimaldab Taste Investil müügiks pakkuda tooteid ja kaupu mis on Saidile ülespandud (edaspidi «Tooted»).

Kasutajat ja Taste Investit nimetatakse edaspidi koos «Pooled» ja eraldi «Pool». Kasutajat, kes on kinnitanud tellimuse, nimetatakse edaspidi «Ostja». Kasutaja õigused ja kohustused kohalduvad ka Ostjale.

Saidil müügiks pakutud Toote tellimuse esitamist Ostja poolt loetakse Ostja kinnituseks, et ta on tutvunud käesolevate toodete müügi üldtingimustega (edaspidi: „Tingimused“) ja selgelt väljendanud oma nõusolekut Tingimustega, ilma et Ostja peaks selle nõustumise kinnitamiseks andma omakäelise allkirja. Tingimustes allpool (p 4) kirjeldatud tellimuse saatelehe kinnitamine tähendab elektroonilise allkirja andmist, mis on Poolte vahel sama väärtusega kui käsitsi kirjutatud allkiri.

Kasutaja, kes soovib Saidil ostu sooritada, kinnitab, et ta on täisealine (vanem kui 18-aastane) ja seega on tal õigus lepinguid sõlmida. Alaealised peavad eelnevalt saama loa oma vanemate, hooldajate või seaduslike esindajate käest, keda loetakse vastutavaks kõikide oma hoole all oleva lapse poolt sooritatud tegude eest.

Kasutaja võib Tingimused salvestada või välja printida tingimusel, et ta nendes muudatusi ei tee.

Eesmärgiga parandada oma veebilehel pakutavaid teenuseid ja tooteid jätab Taste Invest endale õiguse muuta Tingimusi ja konkreetse Toote müügitingimusi igal ajal, ilma sellest ette teatamata. Kui Taste Invest avaldab oma veebilehel esitatud Tingimuste muudatused, loetakse, et ta on sellega täitnud kohustuse kasutajaid muudatustest piisavalt ette teavitada. Need muudatused ei kehti eeltellimustele, millele Ostja on eelnevalt oma nõusoleku andnud ja mis on tema poolt kinnitatud.

Eelnimetatud muudatused kehtivad ja neid kohaldatakse igal juhul, vaatamata mis tahes muudele dokumentidele.
2. Taste Investi vebisaidil müüdavad tooted.

Sooduspakkumised kehtivad veebilehel märgitud kuupäevadel ja vastavalt olemasolevatele varudele, millest teavitatakse eraldi iga sooduspakkumise korral. Juhul kui üks või mitu Toodet ei ole pärast tellimuse kinnitamist saadaval, teavitatakse Teid sellest e-posti teel. Teie tellimuse kogusumma arvutatakse uuesti ja Teie kontolt arvatakse maha uus summa, millest on maha arvatud puuduoleva Toote / puuduolevate Toodete eemaldamisele vastav summa. Kui Teie tellimus ei ole saadaval tervikuna, siis teavitatakse Teid sellest e-posti teel ja Teie kontolt ei arvestata maha ühtegi summat, tühistades nii ostu-müügi tehingu.

Te võite samuti tühistada Saidil esitatud tellimuse, võttes ühendust klienditeenindusega meie veebilehe alajaotuse „Kontakt“ kaudu. Kui Klienditeenindus teatab Teile, et Teie tellimus on juba töösse võetud, siis ei saa seda tühistada. Sel juhul peate Te keelduma pakki vastu võtmast, kui see saabub.

Ostjal on enne tellimuse tegemist õigus saada teavet selle Toote või Toodete, mida Ta soovib osta, peamiste tunnuste kohta.

Müügil olevate toodete fotosid, graafikat ja kirjeldusi ei loeta kokkuleppelisteks vaid üksnes illustratiivseteks ning nendest ei tulene mingisugust vastutust müüjale, kes teeb kõik võimaliku, et tagada toodete, mis on nähtavad Saidil kuvatud piltidel, võimalikult täpset vastavust originaaltoodetele, võttes arvesse võimalike erinevuste tekkimise võimaluse, mis on tingitud peamiselt arvuti värvivõimaluste tehnilistest piirangutest.
3. Veebisaidil müüdavate Toodete hinnad.

Käesoleval Saidil näidatud hinnad on märgitud eurodes ja need sisaldavad tellimuse esitamise ajal kohalduvat käibemaksu. Mis tahes muudatused käibemaksumäärades mõjutavad Taste Investi poolt Saidil müüdavate Toodete hindasid. Hindades võib aasta jooksul esineda muudatusi, kuid igal juhul esitatakse tellitud Toodete kohta arve tellimuse tegemise hetkel kehtivate hindadega.

Hinnad ei sisalda postikulusid, mis lisatakse ostetud toodete hinnale vastavalt tellimuse kogusummale, juhul kui ei ole sätestatud teisiti eripakkumiste korral. Postikulude summat näidatakse Ostjale enne tellimuse kinnitamist. Igal juhul teatatakse Ostjale tellimuse koguhind, sealhulgas maksude ja postikulude summad, enne ostu kinnitamist.
4. Tellimused, tähtajad ja kättetoimetamise koht.

Iga tellimusega aktsepteerib Ostja käesolevaid Tingimusi ilma piirangute ja eranditeta. Kui tellimus on kinnitatud, kinnitab Ostja sellega oma nõusolekut nii tellimusega kui ka käesolevate Tingimustega. Sellest hetkest alates saab välja printida tellimuse saatelehe tõendina ostu sooritamisest. Kohe kui tellimus registreeritakse, saab Ostja e-posti teel kinnituse e-posti aadressile, mille ta on sisestanud. Selles e-posti teel saadetud kinnituses märgitakse täpne summa, mille kohta arve esitatakse. Nimetatud e-kirjaga kinnitatakse esitatud tellimus ja ostutehing loetakse kehtivaks.

Ostja nõustub, et tellimuste registreerimise süsteeme saab kasutada tehingu sisu ja kuupäeva tõendamiseks. Ostjal on õigus saada tehtud tellimuse kohta ka paberil arve, välja arvatud juhul, kui Ostja on andnud Taste Investi’le loa elektroonilise arve saatmiseks. Arve ja käesolevad Tingimused on Ostja jaoks kättesaadavad eesti keeles.

Taste Invest jätab endale õiguse tühistada mis tahes tellimuse kliendilt, kellega on käimas mis tahes õigusvaidlused seoses mõne eelneva tellimuse eest maksmisega või mõnel muul põhjusel, mis võib olla eelkõige seotud tellimuse spetsiifilise sisuga.

Taste Invest toimetab tellimuse kohale hiljemalt 4 tööpäeva jooksul alates tellimuse kehtima hakkamise kuupäevale järgnevast päevast. Kui ilmneb tähtaegset kohaletoimetamist takistav mis tahes asjaolu, mis ei ole Taste Investi kontrolli all, siis toimetab Taste Invest tellimuse kohale maksimaalselt 30 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamise kuupäevale järgnevast päevast. Tellimus toimetatakse kohale tellimuses valitud viisil ja märgitud aadressile tavalisel tööajal.

5. Maksed.

Toodete hinna ja postikulud tasutakse samal hetkel Taste Investi poolt e-posti teel Ostjale tellimuse kinnituse saatmisega või toote üleandmisel Ostjale, kui tegemist on lunasaadetisega.

Kõik tellimused tuleb tasuda eurodes. Oma tellimuse eest maksmiseks võib Ostja valida talle sobiliku makseviisi Taste Investi veebilehe kaudu. Ostja garanteerib Taste Investi’le, et tal on kõik vajalikud õigused kasutada tellimuse tegemisel valitud makseviisi.

Taste Invest jätab endale õiguse peatada või tühistada mis tahes tellimus ja/või kohaletoimetamine mis tahes postituse etapis, juhul kui saadetise eest on tasumata täielikult või osaliselt või juhul, kui Ostjal on mis tahes võlgnevusi.

Uue tellimuse kättetoimetamise võib peatada eelnevate tellimuste makseviivituse korral ja seda vaatamata käesolevatele sätetele.

Eesmärgiga tagada maksimaalne turvalisus oma klientidele, jätab Taste Invest, endale õiguse pangakaardiga maksmisel korral nõuda, enne tellimuse kohaletoimetamist koopiat Ostja isikutunnistusest (või muust vastavast Ostja riiklikust isikut tõendavast dokumendist), kui Taste Invest leiab, et see on vajalik tellimuse kohaletoimetamiseks.

Internetipettuste ärahoidmiseks võib Teie poolt tellimuse tegemisel sisestatud andmed anda üle kontrollimiseks kolmandale isikule, kes oma majandustegevuses sellise kontrollimisega tegeleb.

Elektroonilise maksesüsteemina kasutab Taste Invest elektroonilise kaubanduse makseväravat — kõik Ostja poolt maksmiseks esitatud andmed on krüpteeritud nende andmete maksimaalse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks ja neid andmeid säilitatakse meie turvalises serveris.
6. Õigus lepingust taganeda, Tooted tagastada ja Toodete eest makstud summad tagasi saada.

Ostjal on õigus käesolevast lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, millal Ostja või Ostja poolt määratud kolmas isik (välja arvatud vedaja või kuller) sai Taste Investi’lt tellitud Tooted kätte, ilma kohustuseta taganemist põhjendada.

Selleks, et kasutada lepingust taganemise õigust, peab Ostja teavitama Taste Investit e-postiaadressil info@biokarma.eu oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise avaldusega. Taste Invest saadab Ostjale e-posti teel kinnituse, kui ta on Ostja lepingust taganemise avalduse kättesaanud.

Lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks, piisab sellest, et teatis selle õiguse kasutamise kohta on Ostja poolt saadetud enne eelnimetatud 14-kalendripäevalise tähtaja möödumist.

Ostjapoolse lepingust taganemise korral tagastab Taste Invest Ostjale kõik Ostja tehtud maksed, sealhulgas Toote kättetoimetamise kulud (välja arvatud Ostja poolt valitud Toote kättetoimetamise viisist tulenevad lisakulud, kui valitud kättetoimetamise viis on erinev Taste Investi poolt pakutud odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist), 14 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, millal Taste Invest saab tagastatud Tooted kätte ja on nende seisukorra heaks kiitnud. Taste Invest kasutab nimetatud summa tagastamiseks sama makseviisi, mida Ostja algse tehingu sooritamisel kasutas, või muud makseviisi, kui selle makseviisi kasutamine on mis tahes põhjustel võimatu. Lunamaksuga Toote eest tasutud summa tagastamisel tagastatakse summa Ostja poolt antud Ostja pangakontole. Ostja ei pea makse tagastamise tulemusena kandma ühtegi kulu.

Kui lepingust taganemise avaldus on esitatud, peab Ostja tagastama Toote viivitamatult Taste Investi’le, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates Taste Investi’le oma lepingust taganemise otsuse edastamise kuupäevast. Loetakse, et Ostja on sellest tähtajast kinni pidanud, kui ta tagastab Toote enne selle tähtaja möödumist.

Ostja lepingust taganemise korral jäävad Toote tagastamisega seotud postikulud Ostja kanda. Juhul kui toode on puudustega (sealhulgas purunenud Toote saatmise ajal Taste Investi poolt Ostjale) või kui saadetis ei vasta kokkulepitud tingimustele, kannab Toote tagastamisega seotud postikulud Taste Invest. Taste Invest ei võta vastu ühtki lunasaadetist.

Tooted tuleb tingimata tagastada Taste Investi’le ideaalses seisukorras nende edasiseks turustamiseks ning nende algupärases seisundis (originaalpakend, tarvikud, brošüürid jne), nõuetekohaselt suletud pakendis ning nendega peab kaasas olema nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud Toote tagastamise saateleht või, selle puudumisel, originaalarve koopia. Kui kõik need formaalsused on täidetud, teeb Taste Invest Ostja tasutud summade tagasimakse.

Kokkuvõtvalt peab Ostja Toote tagastamiseks järgima järgmisi juhiseid:

— Kasutama toote tagastamiseks originaalpakendit;

— Lisama ostuarve koopia koos allkirjastatud märkusega, milles on toodud tagastamise põhjus, tagastatavate toodete viited ja ühikud;

— Kooskõlastama meie klienditeenindusega oma andmed toote tagastamiseks ja vastuvõtmiseks.

Lepingust Ostja poolt taganemise korral jääb vastutus mis tahes riskide eest seoses Toote tagastamisega Ostja kanda. Juhul kui Ostja ei täida eespool toodud tagastamise korda ja tähtaegu, ei ole Ostjal õigust esitada kaebusi kättesaadud Toodete mittevastavuse või nähtavate puuduste tõttu. Viimasel juhul loetakse, et kaubad vastavad lepingule ja on ilma puudusteta.
7. Omandiõigus.

Taste Invest jääb Toote ainuomanikuks kuni Toote hind ja seoses müügitehinguga Ostja poolt kantavad kulud on täielikult tasutud.
8. Vastutus.

Taste Invest ei vastuta oma kohustuste täieliku või osalise rikkumise eest käesoleva lepingu täitmisel, kui Toote varud lõppevad või muutuvad ebapiisavaks vääramatu jõu asjaolude tõttu, milleks on täielik või osaline, transpordi- ja/või sideteenuste (sh veebiteenuste) osutajate streik.

Taste Invest ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida Toodete ostmise tagajärjel.

Taste Invest ei vastuta Ostja andmete või failide kaotamise eest. Ostjal kohustub turvama oma andmed, järgides kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid.

Taste Invest ei vastuta Ostjal tekkinud kahju eest ega mis tahes muul alusel seoses alljärgnevaga:

— Mis tahes side katkemine Saidil;
— Mis tahes programmides esinevad töörikked;
— Mis tahes ebatäpsused või puuduv teave Saidil, kui seadus ei omista vastavale ebatäpsusele õiguslikku tähendust ega kohusta Taste Investi’t vastavat puuduvat teavet Saidil avaldama;
— Mistahes kahju, mis tekib seoses kolmanda isiku mitteõiguspärase sissetungiga, mille tagajärjel on Saidil kättesaadavat teavet muudetud;
— mis tahes otsene või kaudne kahju, sõltumata selle põhjustest, päritolust, laadist või tagajärgedest, sealhulgas eelkõige kulud, mis tulenevad Saidil pakutava Toote omandamisest, saamata jäänud tulu, klientuuri ja andmete kaotus või muu immateriaalse põhivara kaotus, mis võib tekkida Taste Investi’ga mitte seotud kolmanda isiku juurdepääsu tõttu Saidile või võimetuse tõttu Saidile ligi pääseda või tuginemise tõttu teabele, mis pärineb otseselt või kaudselt Saidilt.

Käesolev Sait ei anna ravi või hoolduse kohta mingit teavet, mida võiks pidada meditsiinilist või farmatseutilist iseloomu omavaks.
Kaebuste esitamine

Toote mittevastavuse korral lepingule võib Ostja esitada Taste Investi’le kaebuse vabas vormis e-postiaadressile info@biokarma.eu, märkides kaebusesse oma nime ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäeva, Tootel esineva puuduse ning Ostja poolt soovitava lahenduse.

Taste Invest on kohustatud kaebuse vastu võtma ja vastama Ostjale e-kirja teel 15 päeva jooksul.

Kui Taste Invest keeldub Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus pakutud lahendusega, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaitseametile.

Kui juhtum ei saa lahendust tarbijakaitseametis ning eeldusel, et kaebus ei ole seotud surmajuhtumi, tervisekahjustuse või kehavigastusega ning kauba väärtus ületab 20 eurot, siis võib Ostja esitada Taste Invest kohta kaebuse tarbijakaitseameti juures tegutsevale tarbijakaebuste komisjonile. Kui Ostja ei ole komisjoni otsusega nõus, võib Ostja pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Toote mittevastavuse korral lepingule on Ostjal õigus kasutada seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid, sh:
1) Toote tagasivõtmist ja lepingutingimustele vastava Toote saatmist;
2) võlgnevuse korral Taste Invest ees võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;
3) nõuda tekkinud ja tõendatava kahju hüvitamist;
4) taganeda lepingust või öelda leping üles;
9. Intellektuaalne omand.

Käesolev Sait ja kõik selle elemendid, kaubamärgid, disainilahendused, mudelid, logod, graafika jne, mis leiduvad Saidil, on Taste Invest ainuomand ning Taste Invest ei anna mis tahes litsentsi või muud õigust, välja arvatud tavalist Saidi kasutamise õigust.

Nende elementide osaline või täielik reprodutseerimine või kasutamine on lubatud ainult informatsioonilisel eesmärgil isiklikuks tarbeks ning muudel eesmärkidel tehtud koopiate reprodutseerimine ja kasutamine on rangelt keelatud. Mis tahes muul viisil kasutus loetakse ebaseaduslikuks kopeerimiseks ja see on karistatav, välja arvatud juhul, kui seda tehakse Taste Invest eelneval kirjalikul loal.
10. Kehtiv seadusandlus ja kohtualluvus.

Taste Invest Toodete müügile Eestis (sh lepingule, tellimusele ja üldtingimustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Juhul, kui lepingupooled ei jõua mõistliku aja jooksul kokkuleppele, lahendatakse kõik vaidlused seoses Taste Invest ja Ostja vahel sõlmitud lepingu tõlgendamise, täitmise, muutmise või lõpetamisega, sealhulgas juhul, kui kostjaid on rohkem kui üks, Harju Maakohtus.
11. Õigustest mitteloobumine.

Juhul kui Taste Invest ei nõua Ostjalt mis tahes eespool sätestatud tingimuste järgimist, siis ei tähenda see seda, et Taste Invest on loobunud oma Tingimustes nimetatud või mis tahes muudest õigustest.
12. Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika.

Tellimuse tegemise vormi kaudu kogutud isikuandmed on mõeldud tellimuse töötlemiseks.

Tellimuse sooritamisel lisatakse Teie andmed Taste Invest andmebaasi hõlbustamaks tulevaste tellimuste tegemist koos võimalusega neid andmeid läbi veebisaidi kliendiala uuendada.

Samuti võidakse Teile saata teavet Taste Invest toodet ning teenuste kohta. Ostja võib igal ajal kasutada oma õigust andmetega tutvuda, neid parandada, need tühistada ja vaidlustada võttes ühendust Taste Invest klienditeenindusega läbi Saidi alajaotuse „Kontakt“, kirjutades e-postiaadressile info@biokarma.eu.

Protsessi käigus kasutatud pangaandmed salvestatakse selleks tarbeks kavandatud andmebaasis ja säilitatakse vaid niikaua, kuni sooritatakse ostu, tehakse makset ning kuni lepingust taganemise periood on lõppenud või maksuhaldurite poolt kehtestatud perioodi lõpuni, eesmärgiga anda vajadusel asjakohaselt ja õigeaegselt põhjendusi Taste Invest raamatupidamise kohta.

KÜPSISTE POLIITIKA

Taste Invest soovib Teid teavitada, et meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles: cookies), et analüüsida kasutajate veebilehtede külastamist.

Käesolev küpsiste poliitika kuulub Veebisaidi Privaatsuspoliitika alla, mis asub domeeninimel www.biokarma.eu ja kõikidel sama veebilehe alla kuuluvatel alamdomeenidel või veebilehtedel. Me kasutame küpsiseid selleks, et täiustada oma teenuseid. Kui te jätkate käesoleva veebilehe sirvimist, järeldame sellest, et nõustute küpsiste kasutamisega ja meie küpsiste poliitikaga.

Taste Invest võib nende kasutustingimuste sisu muuta endale sobival ajal, või kui see on soovitatav veebilehel tehtud muudatuste tõttu. Kuna selle veebilehe sisu ja teenuste kasutamine kujutab endast eespool nimetatud tingimustega, kaasa arvatud nende edasiste muudatustega, nõustumist, on soovitatav käesoleva paragrahvi sagedane lugemine, kui veebilehe kasutus on järjepidev.

Mis on küpsised?
Küpsis on fail, mis salvestatakse Teie arvutisse, kui külastate teatud veebilehti. Küpsised võimaldavad veebilehel muuhulgas kasutaja või tema arvuti veebi kasutamise harjumuste kohta teavet salvestada ja töödelda, ning sõltuvalt neis sisalduvast teabest ja sellest, kuidas kasutaja oma arvutit kasutab, saab neid kasutada kasutaja äratundmiseks.

Miks me kasutame küpsiseid?
Me kasutame küpsiseid, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas külastajad meie Saidi sisuga käituvad, ning see aitab meil parandada kasutajate kogemust, kui nad külastavad veebilehte www.biokarma.eu.
Mis tüüpi küpsiseid sellel kodulehel kasutatakse ja kes neid kasutab?

Sellel veebilehel küpsistega kogutud teavet töötleb veebilehe www.biokarma.eu toimetaja.

Veebilehtede külastamisega seotud teabe kogumiseks ja analüüsimiseks kasutame rakendust Google Analytics:
www.google.com/analytics/
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

See rakendus on välja töötatud Google’i poolt, kes pakub meile teenust meie kodulehe külastajate analüüsimiseks. Google võib nimetatud teavet kasutada selleks, et parandada oma teenuseid ning et pakkuda teenuseid teistele ettevõtetele. Võite tutvuda nende teiste kasutusvõimalustega eeltoodud veebilinkide kaudu.

See rakendus ei kogu andmeid kasutajate nimede, perekonnanimede ega aadresside kohta, millelt internetiühendus luuakse. Kogutav teave on seotud näiteks külastatud lehekülgede arvuga, keelega, sotsiaalse võrgustikuga, milles meie uudiseid avaldatakse, linnaga, mis on seotud IP-aadressiga, kust kasutajad lehele juurde pääsevad, kasutajate arvuga, külastamise sageduse ja kordumisega, külastuste kestvusega, külastuse ajal kasutatud brauseriga, teenusepakkujaga või seadme liigiga, mille kaudu lehte külastatakse.

Me kasutame seda teavet, et täiustada oma veebilehte, tuvastada uusi vajadusi ja hinnata vajalikke parandusi, selleks et paremini teenindada kasutajaid, kes meie veebilehte külastavad.

See veebileht kasutab küpsiseid ka konversioonide jälgimiseks Google Adwords’is. Küpsis, mis lisatakse kasutaja arvutisse siis kui ta näeb reklaami või klõpsab sellel, aegub 30 päeva pärast. See meede ning asjaolu, et Google kasutab erinevaid servereid konversiooni ja otsingutulemuste jälgimiseks, kaitseb kasutaja privaatsust. Nende küpsiste pakkuja on Google.

See veebileht kasutab ka reklaamiprogrammi Google Adwords. See programm võimaldab avaldada Google’i sisuvõrgus reklaame, mis põhinevad meie veebi kasutajate varasematel külaskäikudel. Sellel eesmärgil sisalduvad mõnel meie veebilehel reklaamiprogrammi koodid või märgendid, mis seadistavad küpsised vastavalt, et kindlaks määrata mis tüüpi reklaame kasutajale kuvada, põhinedes eelnevalt teostatud navigatsioonile veebilehel.

Reklaamiprogrammi loendid on salvestatud andmebaasi Google’i serverites, kuhu salvestatakse kõik küpsiste ID-d, mis on seotud iga loendi või huvikategooriaga.

Seoses reklaamiprogrammi küpsistega saab kasutaja keelata Google’i küpsiste kasutamise külastades Google’i reklaami keelamise lehekülge. Nimetatud küpsised on pakutud Google’i poolt.

Samuti kasutame küpsiseid «Doubleclick». Nimetatud küpsised võimaldavad pakkuda reklaame, mida hallatakse läbi kolmandate osapoolte («Ad-serverid»). Tegemist on küpsistega, mida pakub Google.

Kuidas saab küpsistest keelduda?

Kui soovite lubada, blokeerida või eemaldada teie arvutisse installitud küpsiseid või nendega tutvuda, saate seda teha seadistades vastavalt oma arvutisse installitud brauseri võimalused.

Teavet selle kohta kuidas seda teha, kasutades erinevaid veebilehitsejaid, saate järgmiste linkide alt:

· Firefox:

support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

· Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et

· Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/et-ee/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
· Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042
· Opera:

http://help.opera.com/Windows/12.00/en/cookies.html